Algemene voorwaarden en privacybeleid - persoonsgegevens

 

 

 

Na het lezen van deze verklaring en het maken van een afspraak bij DvB Schoonheidssalon Pedicure gaat u akkoord met mijn algemene voorwaarden, bent u bekend met mijn prijzen en mijn privacy beleid.

 

Met uw persoonsgegevens ga ik zorgvuldig om. Af en toe werk ik mijn algemene voorwaarden en privacybeleid bij. Bijvoorbeeld wanneer er iets in de wet- en regelgeving verandert.  

 

Algemene Voorwaarden:

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden DvB Schoonheidssalon Pedicure, KVK nr.: 91870992

  1. Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier mijn algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

  1. Facturering gebeurt rechtstreeks aan u direct na de behandeling. U kunt de factuur contant of per pin in mijn salon voldoen. Indien u niet per pin/contant wenst te betalen, is het alternatief om de factuur op rekening te voldoen. Het is niet mogelijk om uw factuur per creditcard te voldoen.

  1. De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.

  1. Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur van te voren geannuleerd worden. Ik behoud mij het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 48 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen.

  1. Klachten, heeft u een klacht, schroom dan niet deze kenbaar te maken. Ik probeer samen met u tot een oplossing te komen. U kunt dit mondeling doen, maar ook per mail: demivanberkom@hotmail.com

  1. Ik ben niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.

 

PRIVACY

U gaat akkoord dat de aan u gevraagde informatie van specifieke persoonsgegevens worden opgeslagen volgens onderstaande opsomming.

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland.

 

Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

  1. De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens.
  2. Het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik, als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling, over u vast moet leggen.

Ik geef mijn pedicure, Demi van Berkom van DvB Schoonheidssalon Pedicure toestemming om de volgende gegevens in zijn/haar automatiserings-syteem/klantenbestand vast te leggen.

Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn N.A.W.-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals  verzorgende, (wijk)verpleegkundige , podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure.

Ik geef toestemming voor het opnemen en noteren van mijn voetklachten op een digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling / verzorging van mijn voetproble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.

Ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.

Ik geef toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto`s van mijn voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of doorverwijzing naar andere (medische) disciplines.  

Ik heb te allen tijde het recht de hiervoor gegeven toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. Mijn hiervoor genoemde pedicure zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.